Emir Cümleleri / Imperativsätze

Yorumlar · 19434 Görüntüleme

Almanca'da emir vermek üç şekilde yapılır, Singular (Tekil) tek kişiye emir veriliyorsa, Plurar (Çoğul) birden fazla kişiye emir veriliyorsa, Höflichkeitform (Resmi) Nezaket gerektiren durumlarda.

S.Z.

Nehmen / Almak

Lesen / Okumak

Kochen/Pisirmek

ich

du

er/sie/es

Ihr

wir

Sie

nehme

nihmst

nimmt

nimmt

nehmen

nehmen

lese

liest

liest

liest

lesen

lesen

Koche

Kochst

Kocht

Kocht

Kochen

Kochen

 
Imperativ
 

Singular

Plurar

Höflichkeitform

Komm  / Gel

Kommt / Gelin

Kommen Sie / Gemirmisiniz

Geh / Git

Geht / Gidin

Gehen Sie / Gidermisiniz

Arbeite / Calis

Arbeitet / Calisin

Arbeiten Sie / Calisirmisiniz

Nimm / Al

Nehmt / Aliniz

Nehmen Sie / Alirmisiniz

Lies / Oku

Liehst / Okuyun

Lesen Sie / Okurmusunuz

Koch / Pisir

Kocht / Pisirin

Kochen Sie / Pisirirmisiniz

Schreib / Yaz

Schreibt / Yaziniz

Schreiben Sie / Yazarmisiniz

 
Türkçe’de bir eylemin (oluşun) yerine getirilmesi için karşımızdaki kişiye; “yap!, git!, Söyle!” şeklinde emir verir ya da ikazda bulunuruz. Bu durumda fiillerin emir kipi haline geçirilmesinde -mek. -mak, ekleri kaldırılır.
 
gelmek – gel!
yapmak – yap!
söylemek – söyle!
öğrenmek – öğren!    
 
Almanca’da ise bir fiilin emir kipi teşkil edilirken. emir kipi yapılacak olan fiilin mastar halinin sonunda bulunan (-n) harfi kalkar.
 
kommen -gelmek
komme ! –gel !
 
machen -yapmak
mache ! –yap !
 
sagen - söylemek
sage ! - söyle !
 
Gündelik konuşmalarda bu durum dışında, fiillerin "en takısı kaldırılarak da emir kipi yapılmaktadır.
          
           Komm ! - gel!
Geh ! - git!
 
Sen şahıs zamiri ile şimdiki zaman çekimi yapılırken (-i) halinde  değişen fillerin emir sıraları da bu değişen (i) inceltme hali ile yapılır.
 
 nehmen - almak
du nimmst - sen alıyorsun
nimm ! - al!
 
geben- vermek
 
du gibst - sen veriyorsun
gib! - ver!
 
sehen - görmek
du siehst - sen görüyorsun
sieh! - gör!
 
* Singularda konusmalarda cümle sonuna gelen e düser Plural da kelime sonuna t eklenir. Höfenlichkeit ta kelime aynen kalir sonuna Sie nezaket eki eklenir.
 
- Gehe - Geh

- Komme - Komm

- Arbeite - Arbeit

- Lerne - Lern

Cümle Kurulumu, Örnek Cümleler
- Schreib einen Brief / Bir mektup yaz.(Singular)
- Schreibt einen Brief / Bir mektup yazin.(Plural)
- Schreiben Sie einen Brief / Bir mektup yazarmisiniz. ( Höflichkeit)
- Komm morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gel. (Singular)
- Kommt morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gelin (Plural)
- Kommen Sie morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gelirmisiniz. ( Höflichkeit)
 
doch eki ile ;
- Komm heute / bugün gel.(Singular)
- Komm doch heute / bugün gelsene.(Singular)
- Kommt doch heute / bugün gelsenize.(Plural)
- Kommen Sie doch heute / bugün gelirmisiniz..( Höflichkeit)
- Lauf schnell / Hizli yürü.(Singular)
- Lauf doch schnell / Hizli yürüsene.(Singular)
- iss doch einen Kuchen / Bir kek yesene.(Singular)
- Ess doch einen Kuchen / Bir kek yesenize.(Plural)

- Esen Sie einen Kuchen / Bir kek yermisiniz. .( Höflichkeit)

Olumsuz cümle kurulumlarinda nicht ve kein olumsuzluk eki cümleye dahil edilir.

- Spiel Fussball. / Futbol oyna.(Singular)

- Spielt Fussball. / Futbol oynayin.(Plural)

- Spielen Sie Fussball. / Futbol oynayiniz.( Höflichkeit)
- Arbeite nicht. / Calisma (Singular)
- Arbeitet nicht ./ Calismayin (Plural)
- Arbeiten Sie nicht. / Calismayiniz. ( Höflichkeit)
- Kauft kein Auto / Bir araba almayin(Plural)
- Kaufen Sie ein Auto / Bir araba aliniz. ( Höflichkeit)
- Kaufen Sie kein Auto / Bir araba almayiniz.( Höflichkeit)
- Kauf ein Auto / Bir araba al.(Singular)
- Kauf kein Auto / Bir araba alma.(Singular)
- Kauft ein Auto / Bir araba alin.(Plural)
- Komm am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de gel.(Singular)

- Kommt am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de gelin.(Plural)

- Kommen Sie am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de geliniz.( Höflichkeit)
 
isim le emir kipleri ;
 
- Mehmet Geh / Mehmet git.

- Aylin und Mehmet Kommt / Aylin, Mehmet gelin.

- Herr Müller Kommen Sie / Bay Müller Gelirmisiniz.

Almanca'da da Türkcedeki gibi emir cümleleri 3 gruba ayrilir:

a) 2.Tekil sahisa verilen emir ( du/sen )
b) 2.Cogul sahisa verilen emir ( ihr/siz )
c) Resmi sahisa verilen emir ( Sie/siz )

a) Du sahsina verilen emir kipinde fiilin sonundaki -en mastar eki atilir ve fiilin kökü alinarak emir kipi haline getirilir.

schlafen : Uyumak
Schlaf ! Uyu

bleiben : Kalmak
Bleib ! Kal

sagen : Söylemek
Sag ! Söyle

b) Ihr sahsina verilen emirde, ayni simdiki zaman cekiminde oldugu gibi fiilin köküne -t eki gelir.

sprechen : Konusmak
Sprecht ! Konusun

fragen : Sormak
Fragt ! Sorun

warten : Beklemek
Wartet ! Bekleyin


c) Sie sahsina verilen emirde, fiil mastar haliyle kalir. Sadece yanina Sie sahis zamiri eklenir.

laufen : Kosmak
Laufen Sie ! Kosun

hören : Dinlemek
Hören Sie ! Dinleyin

lösen : Cözmek
Lösen Sie ! Cözün

Eger kökü d, t, m, n, ig ile biten fiiller, emir kipine dönüstürülecekse du ve ihr sahislarinda sonlarina - e ve - et takisi alirlar.

Atmen : Nefes almak
Atme ! Nefes al
Atmet ! Nefes alin

bilden : Kurmak,olusturmak
Bilde ein Satz ! Bir cümle kur
Bildet ein Satz ! Bir cümle kurun

antworten : Cevap vermek
Antworte auf meine Frage ! Soruma cevap ver
Antwortet auf meine Frage ! Soruma cevap verin


rechnen : Hesaplamak
Rechne noch einmal ! Birkez daha hesapla
Rechnet noch einmal ! Birkez daha hesaplayin

YARDIMCI FIILLER ( Hilfsverben ) ILE EMIR KIPI YAPILISI

SEIN

Sei vorsichtig ! Dikkatli ol (du )
Seid vorsichtig ! Dikkatli olun ( ihr )
Seien Sie vorsichtig ! Dikkatli olun ( Sie )

HABEN
Hab keine Angst ! Korkma (du )
Habt keine Angst ! Korkmayin ( ihr )
Haben Sie keine Angst ! Korkmayin ( Sie )

WERDEN
werde nicht nevös ! Sinirlenme ( du )
werdet nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( ihr )
werden Sie nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( Sie )


Not : Emir kipinden sonra daima ünlem isareti konur.
 
Yorumlar