Almanca'da Dativ Alan fiiler

Yorumlar · 1041 Görüntüleme

Verben mit Dativ Präpositionen Almanca'da Dativ Alan fiiler ve Türkçe Açıklamaları

Verben mit Dativ Präpositionen /Almanca'da Dativ Alan fiiler
abheben voniyice belirmek,birşeyden farklı olmak
abhängen vonbagli olmak
ändern an 
anfangen mitbirşeye başlamak
auffordern zubirini birşeye davet etmek
aufhören mitbitmek, kesilmek, sona ermek.
(sich)auseinandersetzen mituzlaşmak,anlaşmak,esasli bir surette tetkik etm
beginnen mitbirşeye başlamak
sich beschäftigen mitbirşey ile meşgul etmek
bestehen aus-den olusmak
einladen zubirini birşeye davet etmek, çağırmak
(sich) entschliessen zubirşeye azmetmek ,-e kesin karar vermek
(sich)entwickeln zu"gelişmek; açılmak, yayılmak
(sich)erholen vonbirşeyden iyileşmek,kendini toplamak
(sich) erkundigen nachbirşeyi sormak
erzählen vonbir şeyden söz etmek, bir şeyden bahsetmek
erziehen zubirşey öğretmek
fehlen anbir şeye muhtaç olmak, eksik olmak
folgen ausSonuç vermek
fragen nachbirşey sormak
führen zuyol açmak
(sich) fürchten vor-den kormak
gehören zu-e ait olmak
gratulieren zu-den dolayı tebrik etmek
halten vondeğer vermek
handeln an-e (iyi/kötü davranmak)
handeln mitidare etmek ,eline almak
handeln von-den bahstemek
hindern an-den men etmek,engellemek
hören von-den haber almak
(sich)hüten vor-den sakınmak
(sich)irren in(okuma sırasında) atlamak, bir şeyi şaşırmak, bir şeyde (konuda) yanılmak
kommen zu 
leben vonbeslenmek, geçimini sağlamak
leiden an-e müptela olmak
leiden unterrahatsız olmak ızdırap çekmek
liegen ansuçlu olmak, kabahatlı olmak, nedeni olmak
meinen zu 
(sich)melden beigitmek, ziyaret etm.
passen zuuymak, uygun olmak, yakışmak
profitiern von-den faydalanmak,çıkarı olmak
rechnen mitbş-e güvenmek, istinat etmek
reden von-den bahsetmek
(sich)richten nach-e bağımlı olmak
richen nachgibi kokmak
rufen nachgerektirmek, istemek, çağırmak
schlimpfen mit 
schliessen aussonuç çıkarmak
schmecken nachtadını vermek
(sich)schützen vor-den korunmak
sehen nachbakmak, ilgilenmek, idare etmek,
(sic) sehnen nachbir şeyi özlemek, bir şeye hasret kalmak
sprechen mitbiriyle konuşmak
sprechen von-den konuşmak
(sich) streiten mitmünakaşa etmek, kavga etmek
teilnehmen anbir şeye iştirak etmek ,katılmak
träumen vonbşi. rüyasında görmek
(sich) treffen mit 
(sich) trennen von-den ayrılmak
überreden zubrş. için ikna etmek, kandırmak
(sich) unterhalten mitkonuşmak
(sich) unterscheiden vonbşy. Ayırt etmek,ayırmak
(sich) verabreden mitbrşi. kararlastirmak, brş. hakkinda anlasmak
vebinden mit 
vergleichen mitkarşılaştırmak
(sich) verloben mitnişanlanmak
verstehen von-den anlamak
(sich) verstehen mitbriyle anlaşmak(mizaç olarak)
verwechseln mitbrinii baskasi zannetmek
wählen zuseçmek
wählen zwischen 
warnen vorbşe karşı uyarmak
werden zu"olmak, laşmak, leşmek; haline gelmek,...
wissen von-den haberi olmak
zweifeln an-den kuşkulanmak
zwingen zubşe zorlamak

Yorumlar